Политиката по качество на „Елена Груп” ЕАД

Политиката по качество на „Елена Груп” ЕАД е неделима от цялостната дейност и стратегия на фирмата.
Тя е съобразена с пазарните условия и потребностите на нашите клиенти, както и очакванията и желанията на всички заинтересовани страни.

За осъществяване на своята Политика по качество, ръководството определя следните измерими цели:

- Разширяване и оптимизиране на заемания пазарен дял в сферата на предлаганите продукти и услуги;
- Непрекъснато проучване и удовлетворяване на клиентите с цел предлагане на продукти и услуги с гарантирано качество;
- Повишаване на икономическата ефективност на фирмата.


За постигане на целите, усилията са съсредоточени в изпълнение на следните дейности:

- Развиване на гъвкава маркетингова политика;
- Осигуряване на висококвалифицирани кадри;
- Прецизен подбор на доставчиците на основни и допълнителни суровини, спомагателни материали и услуги;
- Производство и съхранение на безопасен продукт, произведен в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите и останалите заинтересованите страни, при строго съблюдаване задълженията, определени от действащите законови и нормативни изисквания;
- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси с цел предлагане на конкурентно способна продукция и услуги;
- Ефективно управление чрез рационално използване на възможностите на оборудването - осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и поддържане на безопасни, здравни и отговарящи на хигиенните изисквания условия на труд.


Политиката на „Елена Груп” ЕАД се реализира чрез:

- Спазване на национални, европейски и международни стандарти и нормативни документи.
- Разработенa и внедренa НАССР- система, Система за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт BRC Global Standard за опаковки и опаковъчни мтериали.

Глобалният стандарт BRCGS Packaging Materials гарантира, че предоставените продукти, са гарантирани с качество, правно съвместими и автентични.

Първият, признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), BRCGS Packaging Materials шестото издание се превърна в глобален индустриален еталон. Той се използва от производителите на опаковки за храни, по цялата верига на доставки.


Декларация на ръководството